training_landing_banner
Uttam Ghosh

Hatha Yoga,
Iyengar Yoga

Yogi Sushant

Yoga Philosophy,
Meditation

Abhishek

Vinyasa Yoga,
Yoga Philosophy

Francisco Zatarain ‘Paco’

Ashtanga Yoga,
Vinyasa

Dorelal Singh Thakur

Vinyasa Yoga,
Yoga Philosophy

Amit

Ashtanga vinyasa,
hatha yoga, alignment & adjustment

Sarah

Trauma-Sensitive yoga,
Yoga for Children

Donna Metz

Deep Tissue Massage & Meditation