training_landing_banner
Uttam Ghosh

Hatha Yoga,
Iyengar Yoga

Yogi Sushant

Yoga Philosophy,
Kriya and Kundalini Yoga,
Meditation

Abhishek

Vinyasa Yoga,
Yoga Philosophy

Prakash - Iyenger Yoga
Yogacharya Prakash

Iyengar Yoga

Dorelal Singh Thakur

Vinyasa Yoga,
Yoga Philosophy

Hatha Yoga Teacher in Rishikesh Yogis
Reema Saikia

Traditional Hatha Yoga & Meditation

Sarah

Trauma-Sensitive yoga,
Yoga for Children

Marco Vidal

Engineer,
Lifelong sports enthusiast

Kushal Anatomy Teacher
Kushal

Anatomy Teacher

Ashtanga Yoga Teacher
Pratap Rawat

Ashtanga Yoga