training_landing_banner

Yoga Teachers in Rishikesh Yogis

Yoga Teachers

Uttam Rishikesh Yogis
Uttam Ghosh – Founder

Hatha Yoga, Meditation & Pranayama Teacher

Parveen Nair Rishikesh Yogis
Acharya Shri Parveen Nair

Non-dual Philosophy and Embodied Yoga

Rajnikant Singh
Rajnikant Singh

Yogic Anatomy & Physiology Teacher

Naman Mantra Sadhana
Naman

Mantra Sadhana

Ekta Minocha

Yoga Instructor
07 Days Yoga Retreat

Ashtanga Yoga Teacher
Pratap Rawat

Ashtanga Yoga

Kuldeep Das

Yoga Instructor
07 Days Yoga Retreat

Shivam Thakur
Shivam Thakur

Hatha Vinyasa

Louis (Ramana)
Louis (Ramana)

Iyengar Yoga
Yoga Anatomy and Physiology

Claudia Villouta
Claudia Villouta

Hatha-Vinyasa

Ritesh Rishikesh Yogis
Ritesh Bhatt

Yoga Anatomy & Adjustment Alignment